Гасло "Вишиванка" в енциклопедичних виданнях України та зарубіжжя

Dublin Core

Назва • Title

Гасло "Вишиванка" в енциклопедичних виданнях України та зарубіжжя
The entry "embroidered clothing" in encyclopedias of Ukraine and worldwide

Автор • Author

Железняк М. Г.
Іщенко О. С.

Резюме • Abstract

Уперше схарактеризовано особливості подання інформації про вишиванку в українських і зарубіжних енциклопедіях, що є авторитетним, важливим джерелом, яке зберігає та поширює знання про народ, його історію, культуру, звичаї, традиції, мову тощо. У часи, коли інформаційний простір переповнений відомостями сумнівного характеру, укладені фаховими колективами енциклопедичні видання є об'єктивними, надійними, достовірними. Увага масового читача до цих видань залежить від рівня корисності й цікавості вміщеного в них контенту. Вишиванка як предмет нашого аналізу в цьому аспекті може бути показовою, адже вона – невід'ємний елемент українського народного одягу, має особливий смисловий зміст, символізм, сакраментальне значення, отже, дані про неї є релевантними для українців. Інформація такого штибу стає вкрай актуальною ще й для зарубіжного читача, що через російсько-українську війну почав відкривати для себе Україну, цікавитися її історією та культурою. З'ясовано, що в енциклопедіях – об'єктах нашого аналізу – відомості про досліджуване явище найчастіше вміщені у статтях про вишивку, тобто здебільшого не представлені окремим гаслом "Вишиванка". Це пояснюємо тим, що вишиванку в енциклопедіях трактують передусім як один із багатьох результатів мистецтва вишивання, інші її смисли та функції (оберегова, обрядова, патріотична тощо) залишають поза увагою або розкривають побіжно. Установлено також, що в Україні енциклопедичні знання про вишиванку зазвичай відірвані від світового контексту. Це може сприяти формуванню в читача неправильного уявлення, що вишиванка – винятково українське історико-культурне явище. У всесвітньовідомих енциклопедіях засвідчено, що вишитий одяг характерний для багатьох народів, а українські вишивальні традиції не виокремлено як унікальний феномен.
In the article, the nature of the information about Ukrainian embroidered clothing (like embroidered shirts) from encyclopedias is researched. The encyclopedic aspect of the study of embroidery is proposed for the first time. Encyclopedias are an important source base that preserves and disseminates knowledge about the people, their history, culture, language, etc. And at a time when the information space is full of misinformation, encyclopedias assembled by professional editorial teams are considered as a reliable source base. But whether these ones are able to attract the attention of a mass reader also depends upon how interesting and useful their content is. Embroidered clothing as the subject of our study can be indicative in the context of the raised issue, because it is an integral element of Ukrainian folk clothing, has a special meaning, symbolism, sacramental features, therefore, information about it is relevant for Ukrainians. And the fact that because of the Russian-Ukrainian war Ukraine is now being discovered by the world and being interested in its history and culture, information of this kind is also relevant for non-Ukrainian readers. In encyclopedias, information about embroidered clothing is most often included in entries about embroidery that is, usually not represented by an item "Vyshyvanka" (embroidered clothing / shirt). We suggest that in encyclopedias, embroidery is described primarily as an object of embroidery art. In encyclopedias, other aspects of embroidered clothing related to their non-artistic functions (protective, ceremonial, patriotic, etc.) are covered much less. We also studied out that Ukrainian encyclopedic content about embroidered clothing usually has a local context and lacks a global one. This fact can contribute to the formation of the reader’s idea that embroidered shirts are an exclusively Ukrainian historical and cultural phenomenon. Although encyclopedias popular in the world show that embroidered clothes are characteristic of many populations. According to the top encyclopedias worldwide, embroidery traditions in Ukraine are not singled out as an original local phenomenon.

Журнал • Journal

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика = Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Literary Studies. Linguistics. Folklore Studies

Випуск • Issue

2 (34)

Опубліковано • Published

2023

Сторінки • Pages

42-47

DOI

10.17721/1728-2659.2023.34.08

PDF URL

https://repository.encyclopedia.kyiv.ua/files/original/c3a8bafebb76d0319f96de2e2fafe6bd.pdf

Посилання • References

 1. Борисенко В. К. Сімейна обрядовість українців ХХ – початку ХХІ століття / В. К. Борисенко. – Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського, 2016. – 256 с.
 2. Варивончик А. В. Традиційна народна вишивка як складова українського одягу (ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / А. В. Варивончик ; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 16 с.
 3. Денисюк Ж. З. Вишиванка як об’єкт україноцентричного наративу та національно-культурної ідентичності в інформаційному просторі / Ж. З. Денисюк // Мистецтвознавчі записки. – – Вип. 41. – С. 21–28.
 4. Долеско С. В. Мистецтвознавчий трансфер українського народного вбрання у державних протокольних заходах / В. С. Долеско // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – – №1. – С. 84–89.
 5. З лабораторії творення "Енциклопедії українознавства" / Відп. ред. М. Г. Железняк. – Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – 352 с.
 6. З української старовини: Альбом. – Київ: Мистецтво, 1991. – 316 с.
 7. Іваневич Л. А. Традиційний одяг українців Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): історія, класифікація, конструктивно-художні та регіонально-локальні особливості  / Л. А. Іваневич ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. Хмельницький, 2021. – 800 с.
 8. Іщенко О. С. Про "Енциклопедію української діаспори" / О. С. Іщенко, О. В. Савченко // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2015. – Вип. 12. – С.132–135.
 9. Кара-Васильєва Т. В. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю" / Т. В. Кара-Васильєва, З. А. Чегусова. – Київ: Либідь, 2005. – 280 с.
 10. Карповець М. В. Перформативна теорія культури: повернення до суб’єкта / М. В. Карповець // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2018. – № – С. 138–145.
 11. Нечипоренко М. Ю. Шляхи збереження авторських імплікацій та національного колориту при відтворенні реалій із романів Ю.Андруховича англійською та польською мовами / М. Ю. Нечипоренко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2007. – Вип. 34. – С. 207–213.
 12. Олійник М. В. Український одяг у системі міської культури Києва (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття) / М. В. Олійник ; гол. ред. Г. А. Скрипник. – Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, 2017. – 312 с.
 13. Покотило Г. М. Народний одяг як історична пам’ять етносу / Г. М. Покотило, З. О. Тканко // Культура Поділля: історія і сучасність : Матеріали Другої науково-практичної конференції, присвяченої 500-річчю М. Хмельницького. – Хмельницький, 1993. – С. 156–158.
 14. Селівачов М. Р. Народне декоративне мистецтво. Художні промисли / М. Р. Селівачов // Історія Української культури: У 5 т. – Київ: Наукова думка, 2005. – Т. 4: Українська культура другої половини ХІХ століття. – Кн.  – С. 1153–1226.
 15. Сокіл В. В. Почин української фольклористичної енциклопедії / В. В. Сокіл // Народознавчі зошити. – 2014. – № 117. – С. 590–619.
 16. Студенець Н. В. Настінний розпис / Н. В. Студенець // Енциклопедія Сучасної України / Гол. редкол.: І.М. Дзюба (співгол.), А. І. Жуковський (співгол.) та ін. ; НАН України, НТШ. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. – Т.  – С. 527–530.
 17. Українська електронна енциклопедистика в соціогуманітарному вимірі / За ред. І. М. Дзюби. – Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. – С. 196.
 18. Хома Н. М. Патріотична мода чи мода на патріотизм: одяг як спосіб самоідентифікації / Н. М. Хома // Вісник Маріупольського державного університету. Історія. Політологія. – 2015. – Вип. 12. – С.322–329.
 19. Цимбала Л. І. Національні традиції у дизайні костюму: аспекти методики мистецтвознавчого аналізу / Л. І. Цимбала // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2019. – Вип. – С. 170–180.
 20. Черниш Н. І. "Українська радянська енциклопедія" (1930–1934) та її редактор М.Скрипник: маловідомі сторінки історії видавничої справи / Н. І. Черниш // Енциклопедичний вісник України. – 2015. – Вип. 6–7. – С. 90–98.
 21. Chomitzky K. Connected by a thread: Ukrainian embroidery and macro-cultural identity on COVID-19 face masks in Ukraine and Ukrainian diaspora in Canada: Thesis for the degree of Master of Arts in Media and Cultural Studies / K. J. Chomitzky. – Edmonton : University of Alberta, 2021. – 60 p.
 22. Klymasz R. Crucial trends in modern Ukrainian embroidery / Klymasz R. B. // Material Culture Review. – 1987. – Vol. 26. – P. 1–5.
 23. Matanova T. Embroidered Shirts as an Uniting Element of the Ukrainians / Matanova // Drinovsky Sbornik. – 2017. – Vol. 10. – P. 373–380.
 24. Melnyk M. Traditional Ukrainian Costume in the context of National Liberation and Soviet Occupation in 1920s / M. T.Melnyk // Cherkasy University Bulletin: Historical Sciences. – 2019. – № 1. – P. 109–115.
 25. Pavlenko Y. H. Embroidery in the Clothes of the Ukrainian Intellectual Society at the Turn of 19th – 20th Centuries / H. Pavlenko // Mundo Eslavo. – 2020. – No. 19. – P. 245–258.
 26. Shevchenko O. Ukrainian folk embroidery as a way of identification and communicative interaction of the Ukrainian people in modern conditions/ O. V. Shevchenko // National Academy of Culture and Arts Management Herald. – 2018. – No. 3. – P. 120–123.