Семантико-когнітивний, формально-граматичний і прагматичний аналіз лоґосонімів із компонентом енциклопедичний

Dublin Core

Назва • Title

Семантико-когнітивний, формально-граматичний і прагматичний аналіз лоґосонімів із компонентом енциклопедичний
Semantic-cognitive, formal-grammatical and pragmatic analysis of logosonyms with the component etsyklopedychnyi

Автор • Author

Степаненко М. І.

Резюме • Abstract

Статтю присвячено комплексному аналізові плану змісту, дистрибутивних можливостей, функційного потенціалу лексеми енциклопедичний як компонента апелятивних й онімних номінувань. З’ясовано його основні ("Прикм. до енциклопедія", "Високоосвічений; різнобічний") і додаткові ("Який є енциклопедію", "Властивий енциклопедії, характерний для неї") значення, а також семантичні зв’язки з мотивувальною основою енциклопедія та окремими похідними від неї утвореннями (енциклопедизм, енциклопедист). Чітко окреслено на корелятивному тлі лексико-семантичний корпус іменників, які, сполучаючись із досліджуваним прикметником (видання, джерело, праця, література ↔ словник, довідник, словник-довідник, збірник), формують розряд загальних найменувань із притаманним їм конкретизованим енциклопедичним статусом (енциклопедичний словник, енциклопедичний довідник, енциклопедичний словник-довідник, енциклопедичний збірник). Основну увагу приділено семантико-когнітивному, формально-граматичному та прагматичному інтерпретуванню недискретно-дискретних лоґосонімів із детермінувальним членом енциклопедичний як найрелевантнішим маркером пропріальності: вирізнено їхні диференційно-інтегративні ознаки; залежно від пре-, інтер- та постпозиції семантичної константи енциклопедичний ідентифіковано основні онімні моделі й набір їхніх конкретних репрезентантів у вигляді структурних субмоделей; на основі структурного (дво- – одинадцятикомпонентна організація) та семантичного ("галузь природничих, суспільних, технічних наук", "ареал поширення", "відомості з окремих галузей знань або практичної діяльності", "обсяг знань", "ідеологічна маркованість", "етнічна належність", "сфера духовної, культурної, спортивної діяльності", "лексикографічні параметри", "спеціальні поняття галузі природничих, суспільних, технічних наук", "часова локалізація", "просторова локалізація", "енциклопедичність", "невербальний супровід", "персоналії", "дидактична спрямованість", "наукова спрямованість", "одержання довідок") критеріїв здійснено внутрішню структурно-семантичну класифікацію розглядуваних найменувань; розкрито специфіку симетрійно-асиметрійного співвідношення між їхньою конкретною назвою і лексико-семантичним складом. За аналогійною технологією описано ергонімні та ідеонімні конструкції з компонентом енциклопедичний.

Журнал • Journal

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки = Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences

Випуск • Issue

100

Опубліковано • Published

2023

Сторінки • Pages

230-242

DOI

10.35433/philology.2(100).2023.230-242

PDF URL

https://repository.encyclopedia.kyiv.ua/files/original/2091bf84cd1b1ba19fd02f60dde5ebf9.pdf

Мова • Language

українська

Посилання • References

 1. Боряк Г., Папакін Г. Відкриті енциклопедичні гуманітарні ресурси в інтернеті: сучасний стан і проблеми функціонування. Спеціальні історичні дисципліни. 2013. Число 21. С. 73–89. URL: http://history.org.ua/JournALL/sid/sid_2013_21/7.pdf (дата звернення: 22.01.2023).
 2. Дергач Д. Стилістика оніма в українських мас-медіа: монографія. Київ: Київ. ун-т, 2010. 270 с.
 3. Карпенко О. Ю. Міркування про когнітивну ономастику. Мовознавство. 2009. № 3–4. С. 40–42.
 4. Корпус енциклопедичних видань України: бібліографічний онлайн-покажчик / ред.: М. Г. Железняк, О. С. Іщенко. Київ: Ін-т енциклопед. досліджень НАН України, 2017. DOI: https://doi.org/10.37068/b/cuebi
 5. Лисиченко Л. А. Лексико-семантичний вимір мовної картини світу. Харків: Основа, 2009. 1091 с.
 6. Словник української мови: в 11 т. / за ред. І. К. Білодід. Київ: Наук. думка, 1970–1980.
 7. Торчинський М. М. Українська ономастика. Київ: Міленіум, 2010. 238 с.
 8. Українська електронна енциклопедистика в соціогуманітарному вимірі / за ред. І. М. Дзюби. Київ: Ін-т енциклопед. досліджень НАН України, 2021. 196 с. DOI: https://doi.org/10.37068/b/9789660296770
 9. Цілина М. М. Українські ідеоніми ХХ ст. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). 2017. Вип. 7. С. 134–142.
 10. Чуйко П. Рецензія на книгу Михайла Жирохова "Зброя перемоги". ITcommunity. 2023. 3 берез. URL: https://itc.ua/ua/articles/ (дата звернення: 24.11.2022).
 11. Юлдашева Л. П. Літературні оніми як засіб структурування художнього світу у творах для дітей та юнацтва. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2019. № 39. Т. 1. С. 89–92. DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.39.1.21