Українські енциклопедичні видання: проблеми формально-змістової взаємодії

Dublin Core

Назва • Title

Українські енциклопедичні видання: проблеми формально-змістової взаємодії
Ukrainian encyclopedic books: issues of the form and content interaction

Автор • Author

Железняк М.
Іщенко О.
Степаненко М.

Резюме • Abstract

Історія творення енциклопедичної літератури на теренах України сягає часів Середньовіччя. У статті продемонстровано тяглість енциклопедичної справи в Україні від найперших видань, у назві яких міститься слово "енциклопедія" або його похідні, до сучасних онлайн-ресурсів. Автори зосередили увагу лише на кількох енциклопедіях, наголосивши, однак, що загальна їх кількість досить велика. Згадано найповніші джерела, де зібрано інформацію про здобутки української енциклопедистики, при цьому зауважено, що їхній перелік далеко не повний; ця проблема актуалізує потребу підготовки нової бібліографії енциклопедичних видань. Порушено питання відповідності книжок, у назві яких є слово "енциклопедія" (або похідні) стандартам цього типу видань; для її встановлення потрібна якісна оцінно-нормативна база.
The history of encyclopedias on the territory of Ukraine dates back to the Middle Ages. This article shows the timeline of the Ukrainian encyclopedic practice, from the earliest books with the word "encyclopedia" or its derivatives in titles to modern online resources. The authors have been focused their attention on only a few encyclopedias, although the total number of encyclopedias is quite large. The most complete sources with index of Ukrainian encyclopedic books have been mentioned, while noted that their list is far from complete; this fact actualizes the need to assemble a new bibliography of encyclopedic literature. Issues of compliance of books with "encyclopedia" (or derived words) in the title to the standards of this type of publication have been raised. To solve these ones, a high-quality evaluation and normative base is needed.

Журнал • Journal

Вісник Книжкової палати = Bulletin of the Book Chamber

Номер • No.

4

Опубліковано • Published

2023

Сторінки • Pages

11-17

DOI

10.36273/2076-9555.2023.4(321).11-17

PDF URL

https://repository.encyclopedia.kyiv.ua/files/original/9ef3debe95f8cab70d851e046a89eeb9.pdf

Джерело

http://visnyk.ukrbook.net/article/view/280567

Мова • Language

українська

Посилання • References

 1. Харлан А. Особливості редакційного опрацювання енциклопедичного видання. Технологія і техніка друкарства. 2010. Вип. 4. С. 252–260.
 2. Концепція "Української електронної енциклопедії освіти" / Укл. В. Биков, О. Буров, Л. Лупаренко, О. Пінчук, А. Яцишин Київ: Інститут цифровізації освіти НАПН України, 2022. 12 с.
 3. Пещак М. Перша східнослов’янська енциклопедія. Бібліотечний вісник. 1996. № С. 32–34.
 4. Німчук В. Памво Беринда і його "Лексиконъ славенорωсскїй и именъ тлъкованїє". Лексикон словенороський Памви Беринди. Київ: Видавництво АН РСР, 1961. С. 1–40.
 5. Черниш Н. Нариси з історії української енциклопедичної справи. Львів: Піраміда, 2018. 350 c.
 6. Бугаєва О. Створення Українського біографічного словника як етап відродження національної пам’яті українського народу. Українознавство. 2003. Вип. 4 (9). С.360–362.
 7. Борчук С. Розвиток української енциклопедистики у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. 2014. Вип. 23. С. 287–
 8. Боровик А. Історія створення середньої школи в Російській імперії на сторінках "Народной энциклопедии". Сіверянський літопис. 2020. № 2. С. 178–185.
 9. Гель І. Декілька слів до Львівського видання Енциклопедії Українознавства: в 11 т.: перевидання в Україні. Енциклопедія українознавства. Львів: Молоде Життя, 1993. Т. 1. С. 5–9.
 10. З лабораторії творення "Енциклопедії українознавства" / Відп. ред. М. Железняк. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. 352 c. DOI: https://doi.org/10.37068/b/9789660286665
 11. Рябчук М. Долання амбівалентності. Дихотомія української національної ідентичності – Історичні причини та політичні наслідки. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. 252 c.
 12. Муріна С. Порівняльна характеристика кількісних параметрів персоналій "Української радянської енциклопедії", "Енциклопедії Сучасної України" та бази даних електронного "Українського національного біографічного архіву". Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2012. Вип. 34. С. 523–
 13. Українська електронна енциклопедистика в соціогуманітарному вимірі / За ред. І. Дзюби. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. 196 c. DOI: https://doi.org/10.37068/b/9789660296770.
 14. Корпус енциклопедичних видань України: бібліографічний онлайн-покажчик / Укл. М. Железняк, О. Іщенко. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2023. DOI: https://doi.org/10.37068/b/cuebi.
 15. Лісіна С. Інформаційний ресурс енциклопедичних видань науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка". Вісник Книжкової палати. 2022. № 9. С. 17–24. DOI: https://doi.org/10.36273/2076-9555.2022.9(314).17-24.
 16. Березюк Т., Іщенко О., Пилипчук Р., Савченко О., Фещенко Н., Шушківський А. Здобутки української енциклопедистики: коротка характеристика найважливіших видань. Наука України в світовому інформаційному просторі. 2015. Вип. 12: С. 9–114.
 17. Закон України від 26 листопада 2015 року № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність". Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.
 18. ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. Київ: ДП УкрНДНЦ, 2016. 42 c.