Синтаксична спадщина Євгена Тимченка

Dublin Core

Назва • Title

Синтаксична спадщина Євгена Тимченка
Yevhen Tymchenko’s contribution to syntax

Автор • Author

Железняк М. Г., Іщенко О. С.

Збірник наукових праць • Proceedings

Відмінки іменників української мови: cтудії Євгена Тимченка 1913–1928 років
Noun cases in Ukrainian language: Yevhen Tymchenko’s studies of 1913–1928

Місце видання • Place of publication

Київ

Видавництво • Publisher

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України

Опубліковано • Published

2022

Сторінки • Pages

4-16

DOI

10.37068/b/9789660299610-iv-xvi

Тип видання • Category of publication

стаття

Мова • Language

українська

Посилання • References

Болотнікова А. Кличний відмінок як індикатор категорії ввічливості в українській мові. Sciences of Europe. 2016. Vol. 2 (3).

Булахов М. Восточнославянские языковеды: библиографический словарь. Т. 1. Минск: БГУ, 1976.

Вихованець І. Прийменникова система української мови. Київ: Наукова думка, 1980.

Вихованець І. Студії про українські відмінки: термінологічний аспект. Українська мова. 2005. № 4.

Глущенко В. Передмова до праці: А. А. Шахматов. Наброски возражений на диспуте Тимченка. 23 февраля 1913 г. (Неопублікована праця). Мовознавство. 1984. № 4.

Горбач О. С. Смеречинського «Нариси з української синтакси». Нариси з української синтакси (у зв’язку з фразеологією та стилістикою) / С. Смеречинський; перевид. О. Горбача [фотовіддрук]. Мюнхен, 1990.

Грушевський М. Про українську мову і українську школу. Київ: Веселка, 1991.

Дидишин С. Терміни-назви граматичної категорії відмінка та відмінкових форм (від античного вчення про відмінки до становлення української відмінкової системи). Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Філологічні науки. 2009. Вип. 81 (1). С. 186–190.

Довбня Л., Товкайло Т. Внесок Євгена Тимченка в розвиток української мово­знавчої науки. Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology #14. Warszawa, 2019.

Єфремов С. Щоденники. 1923–1929. Київ, 1997.

Железняк М., Іщенко О., Очеретянко С., Давиденко О. Українська електронна енциклопедистика в соціогуманітарному вимірі / Ред. І. Дзюба. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. https://doi.org/10.37068/b/9789660296770

Життя – не просто існування. Листування Олекси Горбача (1946–1996) / Ред. А.-Г. Горбач, У. Єдлінська, М. Чікало. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2003.

Жовтобрюх М. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941). Київ: Наукова думка, 1991.

Жовтобрюх М. Частини мови в «Граматиці слов’янській» І. Ужевича. Східнослов’янські граматики ХVІ–ХVІІ ст.: Матеріали симпозіуму. Київ: Наукова думка, 1982. С. 52.

Казимирова І. Українська лінгвістична термінологія в працях А. Ю. Кримського: традиції і новаторство. Українська мова. 2016. № 1.

Калевала / Перекл. Є. Тимченка; передмова та редакція перекладу Д. Павличка. Київ: Основи, 1995.

Ковалів П. Наукові заслуги проф. Є. Тимченка. Наші дні. 1943. Ч. 11.

Костусяк Н. Морфологічні та семантичні відмінки сучасної української літературної мови. Українська мова. 2013. № 4.

Кузеля З. Історичний розвиток і сучасний стан українського словництва. Збірник на пошану Зенона Кузелі / За ред. В. Янева. Париж, Нью-Йорк, Мюнхен, Торонто, Сідней, 1962.

Кучеренко І. Категорія відмінка в сучасній українській мові. Львів, 1961.

Лукінова Т., Городенська К. Проблеми українського мовознавства. Дослідження граматики української мови. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України – 75. 1930–2005: матеріали до історії / Відп. ред. В. Скляренко. Київ: Довіра, 2005.

Матвіяс І. Іменник в українській мові. Київ: Радянська школа, 1974.

Німчук В. Є. Тимченко – основоположник української наукової історичної лексикографії. Українська історична та діалектна лексика: Збірник наукових праць. Вип. 3. Львів, 1996. С. 26–40.

Огієнко І. Історія української літературної мови. Київ: Либідь, 1995.

Плющ М. Категорія відмінка в семантико-синтаксичній структурі речення. Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2016.

Постаті та ідеї з історії мовознавства в Україні / НАН України, Ін-т мовознавства.Київ: Наук. думка, 1995.

Сірополко С. Історія освіти в Україні / Український вільний університет. Київ: Наукова думка, 2001.

Смотрицький М. Грамматики славенскія правилное синтагма / Підготовка факсимільного видання та дослідження пам’ятки В. В. Німчука. Київ: Наукова думка, 1980. С. 54.

Сумцов Н. Научные новости. Южный край. 1906. 26 авг.

Тараненко О. Словозміна української мови. Nyíregyháza, 2003.

Теоретична морфологія української мови: академічна граматика української мови / За ред. І. Вихованця. Київ: Пульсари, 2004.

Тимошенко П. Питання розвитку української літературної мови у працях А. Ю. Кримського. А. Ю. Кримський – україніст і орієнталіст (Матеріали ювілейної сесії до 100-річчя з дня народження) / Відп. ред. І. К. Білодід. Київ: Наукова думка, 1974.

Тимченко Є. Курс історії українського язика: вступ і фонетика. Вид. 2-ге. Ч. 1. Київ; Харків: Держвидав України, 1930.

Тихоненко О. Лінгводидактична спадщина Є. К. Тимченка (До 150-річчя від дня народження видатного мовознавця). Філологічні науки. 2016. Вип. 24.

Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. Київ: Спалах, 2004.

Українська ідентичність і мовне витання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914). Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Г. Боряк; Інститут історії НАН України. Київ, 2013.

Українська мова. Хрестоматія: В 3 кн. Кн. 3 / Ред. М. Железняк, Г. Козачук; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2014.

Ципердюк О. Мовознавча термінологія в праці Є. Тимченка «Номінатив і датив в українській мові». Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2015. № 2.

Шевельов Ю. Портрети українських мовознавців. Київ: КМ Академія, 2002. С. 14.

Шевельов Ю. Українська мова у першій половині двадцятого століття. (1900–1941): стан і статус. Нью-Йорк: Сучасність, 1987.

Шерех Ю. Всеволод Ганцов. Олена Курило. Вінніпег: Український Народний Дім в Торонто, 1954.

Ярошевич І. Становлення й кодифікація української морфологічної термінології. Українська мова. 2010. № 3.

PDF URL

https://repository.encyclopedia.kyiv.ua/files/original/f210c7c0547b8a3d8a7d99b9a9b2901b.pdf