Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції

Dublin Core

Назва • Title

Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції
Ukrainian encyclopedias: typology, style, functions

Автор • Author

Березюк Т. І.
Давиденко О. В.
Железняк М. Г.
Іщенко О. С.
Очеретянко С. І.
Пилипчук Р. В.
Савченко О. В.
Шушківський А. І.
Яцків Я. С.

Резюме • Abstract

Монографію присвячено актуальним проблемам української енциклопедистики – типології українських енциклопедичних видань та їхнім функціональним і жанрово-стильовим особливостям. У дослідженні розглянуто енциклопедії як жанр довідкової літератури, окреслено їхні функції, типологічні ознаки; проаналізовано класифікації енциклопедичних видань; схарактеризовано особливості стилю енциклопедичних статей та енциклопедій загалом. Для науковців, працівників видавництв довідкової літератури та всіх, хто цікавиться питаннями енциклопедистики й книговидання.
The monograph deals with the actual issues of encyclopedia science in Ukraine, in particular, such as the typology of encyclopedias, as well as their functional and genre-and-style features. Encyclopedias as a genre of a reference literature in the study is considered. The functions of encyclopedias are highlighted, typological features are showed, classifications of encyclopedicbooks are analyzed, the attributes of the style of encyclopedicarticles and encyclopedias are characterized.

Місце видання • Place of publication

Київ

Видавництво • Publisher

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України

Опубліковано • Published

2018

Кількість сторінок • Number of pages

150

DOI

10.37068/b/9789660287075

ISBN

978-966-02-8707-5

PDF URL

https://repository.encyclopedia.kyiv.ua/files/original/1dc7e8f6b4dadc557769772ff505c5e7.pdf

Формат

друковане видання

Тип видання • Category of publication

монографія (колективна монографія)

Мова • Language

українська

Посилання • References

Alsheva A. Pereklad nimetskoi Vikipedii yak shliakh do rozshyrennia Uanet. Movni i kontseptualni kartyny svitu. 2013. Vol. 46. S. 42–48.

Bereziuk T., Ishchenko O., Pylypchuk R., Savchenko O., Feshchenko N. Zdobutky ukrainskoi entsyklopedystyky: kharakterystyka naivazhlyvishykh vydan. Nauka Ukrainy v svitovomu informatsiinomu prostori. Vol. 12. Kyiv: "Akademperiodyka", 2015. C. 9–114.

Bohdanok Ya. Dosvid opratsiuvannia entsyklopedychnoho vydannia na prykladi "Entsyklopedii istorii Ukrainy". Polihrafiia i vydavnycha sprava. 2008. No. 1. S. 29–35.

Bohovin A., Kurhak V. Luky. Encyclopedia of Modern Ukraine. Vol. 18 / Eds. I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak et al. Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2017. S. 90–91.

Boldyrev N. Kontseptualnoe prostranstvo kohnytyvnoi lingvistiki. Voprosy kohnytyvnoi lingvistiki. 2004. No. 1. S. 18–36.

Bondur T. Entsyklopedii u "Fondi vydan, vypushchenykh u XIX stolitti z silskohospodarskoi tematyky" Natsionalnoi naukovoi silskohospodarskoi biblioteky NAAN. Istoriia nauky i biohrafistyka [elektronne vydannia]. No. 2.

Borchuk S. Ukrainska entsyklopedychna tradytsiia: Avtoref. dys. … kand. istor. nauk / The NASU Institute of History of Ukraine. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2015.

Boriak H., Papakin H. Vidkryti humanitarni entsyklopedychni resursy v Interneti: suchasnyi stan i problemy funktsionuvannia. Spetsialni istorychni dystsypliny: Pytannia teorii ta metodyky: Zb. nauk. prats. Vol. 21. Kyiv, 2013. S. 73–89.

Brovchenko V. Ukrainska radianska entsyklopediia. Vol. 5 / Ed. M. Bazhana. 2-d ed. Kyiv: Holovna redaktsiia URE, 1980. P. 381.

Brovchenko V., Romanov S. Kosach Yurii. Encyclopedia of Modern Ukraine. Vol. 14 / Eds. I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak et al. Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2014. P. 644–645.

Bulatova E., Nurgalyeva R. Osobennosti entsiklopedicheskogo stilia izlozheniia na russkom yazike. Voprosy entsiklopedistiki. 2017. No. 6. P. 114–118.

Chernysh N. Do pytannia pro suchasnu typolohiiu entsyklopedii. Visnyk Knyzhkovoi palaty. 2015. No. 4. P. 3–8.

Chernysh N. Narysy z istorii ukrainskoi entsyklopedychnoi spravy. Lviv: Piramida, 2018.

Chytannia knyzhok: interes do chytannia, motyvatsiia, intensyvnist, vykorystannia elektronnykh prystroiv. Ukrainian Reading and Publishing Data 2018 [website]. Retrieved from http://data.chytomo.com/chytannya-v-ukrayini.

Encyclopedia of Modern Ukraine: online version [website]. Retrieved from http://esu.com.ua.

Encyclopedia of Modern Ukraine: Vol. 1–20 / Eds. I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak et al. Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2001–2018.

Entsyklopediia Ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna / Ed. V. Kubiiovych, A. Zhukovskyi; Naukove tovarystvo im. Shevchenka. Paris; New York, 1954–1985.

Entsyklopediia ukrainoznavstva: zahalna chastyna / Ed. V. Kubiiovych. Naukove tovarystvo im. Shevchenka. Munchen; New York, 1949–1952.

Guseva A. Struktura bazy znanii v kognitivnoi lingvistike. Vestnik MGOU. Ser. "Lingvistika". 2011. No. 2. P. 36–42.

Havrylyshyna N. Rehionalna entsyklopedystyka Poltavshchyny. Umanska starovyna. 2016. No. 1. P. 20–28.

Hlushchenko V., Pivtorak H. Davnoruskoi movy kontseptsiia. Encyclopedia of Modern Ukraine. T. 7 / I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak et al. Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2007. P. 170–171.

Horak R. V poshukakh dukhovnoho khliba (Pisliaslovo). Dzvin. 1990. No. 1. P. 53–56.

Horbachov D. Malevych Kazymyr Severynovych. Encyclopedia of Modern Ukraine. Vol. 18 / Eds. I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak et al. Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2017. P. 673–674.

Hrypych S. Knyzhkova kultura yak skladova suchasnoi dukhovnoi kultury. Visnyk Knyzhkovoi palaty. 2012. No. 1. P. 44–47.

Huk Z. Osoblyvosti funktsionuvannia modeli entsyklopedii v prozovii tvorchosti D. Kisha ta M. Pavycha. Komparatyvni doslidzhennia slovianskykh mov i literatur. Vol. 10. Kyiv, 2009. P. 273–281.

Ishchenko A. Regionalnaia entsiklopedistika v Ukraine: obshchaia kharakteristika. Rossyiskaia mnohonatsyonalnaia entsiklopedistika: istoriia i sovremennost. Kazan, 2017. P. 88–95.

Ishchenko O. An attempt of quantitative analysis of Ukrainian regional encyclopedias (based on the Corpus of Ukrainian Encyclopedias). Proceedings of the 5 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2017. P. 50–56.

Kapranov Ya. Typolohichna klasovo-vydova orhanizatsiia leksykohrafichnykh dzherel. Problemy semantyky, prahmatyky ta kohnityvnoi linhvistyky. 2014. Vol. 25. P. 183–198.

Karpilovska Ye., Ziabliuk M. The Encyclopedia of the Ukrainian Language: structure and compiling principles. The Encyclopedia Herald of Ukraine . 2009. Vol. 1. P. 47–53. https://doi.org/10.37068/evu.1.7

Kharkivshchyna: entsyklopedychnyi slovnyk / Ed. S. Posokhov et al.; Kharkivska oblrada; Kharkivska derzhadministratsiia. Kharkiv, 2014.

Khilchevskyi V. Luky. Encyclopedia of Modern Ukraine. Vol. 18 / I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak et al.; The NASU Institute of Encyclopedic Research. Kyiv, 2017. P. 89–90.

Khrabryi I. Entsiklopediia kak obyekt filosofsko-antropologicheskogo analiza: Avtoref. diss. … kand. filosof. nauk. S.-Peterburg University. S.-Peterburg, 2003.

Kniga: Entsiklopediia / Eds.: I. Barenbaum et al. Moskva: Bolshaia Rossiiskaia entsiklopediia, 1998.

Kosach Yurii. Entsyklopediia ukrainoznavstva. T. 3 / Ed. V. Kubiiovych; Naukove tovarystvo im. Shevchenka. Paris; New York, 1959. P. 1144.

Krainikova T. Dovidkovo-entsyklopedychni vydannia: robocha navchalna prohrama (napriam pidhotovky 6.030303 Vydavnycha sprava i redahuvannia) / B. Hrinchenko Kyiv university. Kyiv, 2017.

Kubiiovych V., Markus V. Dvi ukrainski entsyklopedii. New York, 1961.

Kultura: Iliustrovana entsyklopediia Ukrainy / Ed. M. Popovych. Kyiv: Baltiia-Druk, 2010.

Latypov B. The main functions of encyclopedias and their importance in society. Proceedings of the 2 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2014, pp. 66-68. https://doi.org/10.37068/ue.2011.8

Lvivska derzhavna finansova akademiia. Encyclopedia of Modern Ukraine. Vol. 18 / I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak et al.; The NASU Institute of Encyclopedic Research. Kyiv, 2017. P. 207.

Makro. Encyclopedia of Modern Ukraine. Vol. 18 / I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak et al.; The NASU Institute of Encyclopedic Research. Kyiv, 2017. P. 606.

Medchuk I. Slovnykova stattia yak odynytsia entsyklopedychnoho dyskursu. Problemy semantyky, prahmatyky ta kohnityvnoi linhvistyky. 2009. Vol. 16. P. 308–314.

Metodychni zasady stvorennia paperovykh i elektronnykh entsyklopedychnykh vydan: posibnyk / Ed. M. Zhelezniak. Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2015.

Murina S. Porivnialna kharakterystyka kilkisnykh parametriv personalii "Ukrainskoi radianskoi entsyklopedii", "Entsyklopedii Suchasnoi Ukrainy" ta bazy danykh elektronnoho ukrainskoho natsionalnoho biohrafichnoho arkhivu. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. Vernadskoho. 2012. Vol. 34. P. 523–531.

Popova L. Typolohyy y klassyfykatsyy slovarei. Vestnyk Cheliabynskoho hosudarstvennoho unyversyteta. 2012. No. 20. P. 106–113.

Radianska entsyklopediia istorii Ukrainy / A. D. Skaba et al. Kyiv: Holovna redaktsiia URE, 1969–1972.

Savchenko O., Ocheretianko C., Mukha V. Regional and national encyclopedias in view of the state humanitarian policy. Proceedings of the 5 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2017. https://doi.org/10.37068/ue.2017.9

Schläfer M. Lexikologie und lexikographie. Eine Einführung am Beispiel deutscher Wrterbcher. Berlin, 2002.

Shcherba L. Opyt obshchei teorii leksikografii. Yazykovaia sistema i rechevaia deiatelnost. Moskva: Nauka, 1974. P. 265–304.

Shcherbakova I. Filosofiia podolannia dukhovnoi kryzy osobystosti zasobamy osvity v period hlobalizatsii ta informatsiinoi revoliutsii: Avtoref. dys. … kand. filosof. nauk / Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. Drahomanova. Kyiv, 2011.

Sherstiuk N., Hrona N. Rol dovidkovoi literatury u protsesi pidhotovky maibutnoho fakhivtsia. Molodyi vchenyi. 2014. No. 1. P. 249–251.

Shtern I. Modeli reprezentatsii znan i strukturuvannia informatsiinoho prostoru v suchasnykh humanitarnykh dystsyplinakh yak prototypni konfihuratsii dlia proektuvannia humanitarnykh baz znan. Naukovi zapysky. Kompiuterni nauky. T. 18. Kyiv, 2000. P. 14–18.

Smolii V., Boriak H. Suchasna istorychna entsyklopedystyka: zdobutky i perspektyvy rozvytku. Visnyk NAN Ukrainy. 2015. No. 3. P. 44–60. https://doi.org/10.15407/visn2015.03.044

Ternopilskyi entsyklopedychnyi slovnyk: U 4-kh t. / Ed. H. Yavorskyi et al. Ternopil, 2004–2010.

Tymoshyk M. Knyha dlia avtora, redaktora, vydavtsia. Kyiv: Nasha kultura i nauka, 2006.

Ukrainska mala entsyklopediia / Avtor Ye. Onatskyi. Buenos-Aires, 1957–1967.

Ukrainska radianska entsyklopediia: U 17 t. / Ed. M. Bazhana. Kyiv: Holovna redaktsiia URE, 1959–1965; Ukrainska radianska entsyklopediia: U 12 t. / Ed. M. Bazhana. Vyd. 2-he. Kyiv: Holovna redaktsiia URE, 1974–1985.

Ukrainski elektronni ta paperovi entsyklopedychni vydannia: Osnovni zdobutky ta perspektyvy / Ed. M. Zhelezniaka; The NASU Institute of Encyclopedic Research. Kyiv, 2015.

Ukraynskii narod v ego proshlom i nastoiashchem / F. Vovk, M. Hrushevskyi, A. Krymskyi et al. S.-Peterburg, 1914–1916.

Vakalchuk A. Dukhovna kryza suspilstva ta problema realizatsii natsionalnoi idei v suchasnii Ukraini. Universytetski naukovi zapysky. 2006. No. 19–20. P. 511–513.

Voronka H. Slovnyky ta entsyklopedii: rozmezhuvannia poniat. Visnyk Knyzhkovoi palaty. 2015. No. 6. P. 11–13.

Vydannia. Osnovni vydy. Terminy ta vyznachennia: DSTU 3017–95 / Derzhspozhyvstandart. Kyiv, 1997.

Wikipedia: vilna onlain-entsyklopediia (ukr. movoiu). Retrieved from https://uk. wikipedia.org.

Yalafov F., Hyliazov Y., Khabibullin M. Metodolohicheskie osnovy onlain-entsyklopedii. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh y fundamentalnykh issledovanii. 2017. No. 10. P. 20–24.

Yatskiv Ya. , Zhelezniak M. Vstup. Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori. Vol. 12: Entsyklopedychnyi prostir Ukrainy / NAN Ukrainy. Kyiv: Akademperiodyka, 2015. P. 5–8.

Yusova N. Davnoruskoi narodnosti kontseptsiia. Encyclopedia of Modern Ukraine. Vol. 7 / I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak et al.; The NASU Institute of Encyclopedic Research. Kyiv, 2007. P. 171–173.

Z laboratorii tvorennia "Entsyklopedii ukrainoznavstva" / Ed. M. Zhelezniak; The NASU Institute of Encyclopedic Research. Kyiv, 2018. https://doi.org/10.37068/b/9789660286665

Zakhidnoukrainska Narodna Respublika 1918–1923. Entsyklopediia: U 3-kh t. T. 1 / Ed. M. Kuhutiak; Prykarpatskyi natsionalnyi universytet im. V. Stefanyka. Ivano-Frankivsk, 2018.

Zashkilniak L. Istorychna pamiat i sotsialni funktsii istorii u suchasnomu sviti. Ukraina–Ievropa–Svit. Vol. 2. Ternopil, 2009. P. 156–159.

Zavhorodnia O. Status entsyklopedychnoho slovnyka. Perekladatski innovatsii: materialy VIII Vseukrainskoi studentskoi naukovo-praktychnoi konferentsii / Sumskyi derzhavnyi universytet. Sumy, 2018. P. 23–25.

Zharkov Y. Zhanrovaia struktura entsiklopedicheskogo slovaria F. A. Brokgauza – Y. A. Efrona, 1890–1907: Avtoref. diss. … kand. filol. nauk / Moskovskii gosudarstvennyi universitet pechati. Moskva, 2000.

Zhelezniak M., Ishchenko O. Krainy svitu i Ukraina: entsyklopediia: U 5 t. T. 1; Ed. A. Kudriachenko [retsenziia]. Kyiv, 2017. Problemy vsesvitnoi istorii. 2018. No. 1(5). P. 228–231.

Zhelezniak M., Ishchenko O. Regional encyclopedias in Ukraine: importance, functions, issues. Proceedings of the 5 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2017. P. 44–49. https://doi.org/10.37068/ue.2017.4

Zhezhnych P., Hirniak M. Osoblyvosti formuvannia entsyklopedii v suchasnykh umovakh rozvytku informatsiinykh tekhnolohii. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". 2012. No. 732. P. 400–405.