З лабораторії творення «Енциклопедії українознавства»

Dublin Core

Назва • Title

З лабораторії творення «Енциклопедії українознавства»
From the backstage work on the Encyclopedia of Ukraine

Едиція • Edition

М. Г. Железняк

Резюме • Abstract

Дослідження присвячено вивченню досвіду підготовки «Енциклопедії українознавства» – фундаментальної праці української енциклопедистики й водночас важливої складової національної культурної спадщини. У книзі представлено архівні матеріали, що свідчать про організацію роботи редакції «Енциклопедії українознавства» впродовж 1948–1985 років. Окрім цього, схарактеризовано «Енциклопедію українознавства» як окрему віху в українській енциклопедистиці; окреслено її як об’єкт наукових дослід­жень і джерельну базу для студій. Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією української енциклопедичної справи й книговидання.
The research is devoted to the representation of the experience in creation of The Encyclopedia of Ukraine as a fundamental work of encyclopedic literature and at the same time as a significant part of the national heritage of culture. This book presents archival documents that describe the functioning of editorial board of The Encyclopedia of Ukraine during 1948–1985. In addition, the Encyclopedia of Ukraine is investigated as a stage in history of the encyclopedic-and-publishing activity in Ukraine; it is characterized as an object and a source for scientific studies.

Місце видання • Place of publication

Київ

Видавництво • Publisher

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України

Опубліковано • Published

2018

Кількість сторінок • Number of pages

352

DOI

10.37068/b/9789660286665

ISBN

978-966-02-8666-5

PDF URL

https://repository.encyclopedia.kyiv.ua/files/original/a8514f2d7fe27657f845ef8c264da13c.pdf

Зміст • Contents

Переднє слово

Передмова

Розділ 1. «Енциклопедія українознавства» – визначна українська енциклопедія ХХ століття

Розділ 2. «Енциклопедія українознавства» як об’єкт і джерельна база наукових досліджень

Розділ 3. До історії створення «Енциклопедії українознавства»: архівні матеріали

Література

Формат

друковане видання

Тип видання • Category of publication

монографія (колективна монографія)

Мова • Language

українська

Посилання • References

 • Balabushka V. Yevropeiski tradytsii v kulturi Chernihova. In: Ukrainska kultura: perspektyvy yevrointehratsii. Innovatsiini protsesy v suchasnii kulturi: Conference Proceedings / KNUKiM. Kyiv, 2016.
  [Балабушка В. Європейські традиції в культурі Чернігова. У кн.:Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі: Матеріали Всеукраїнської нау­ково-практичної конференції  / КНУКіМ. Київ, 2016].
 • Beznosko A., Storozhyk I. Poiava avtomatyzatsii v kharchovii promyslovosti Ukrainy. In: Naukovi zdobutky molodi – vyrishenniu problem kharchuvannia liudstva u KhKhI stolitti: Conference Proceedings / NUKhT. Kyiv, 2016. Part. 4.
  [Безноско А., Сторожик І. Поява автоматизації в харчовій промисловості України. У кн.: Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: Матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів / НУХТ. Київ, 2016. Ч. 4].
 • Biletskyi M. Vnesok Volodymyra Kubiiovycha v doslidzhennia sfery posluh v “Entsyklopedii ukrainoznavstva”. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. Drahomanova. Heohrafiia i suchasnist. 2015. Vol. 19 (33). P. 84–91.
  [Білецький М. Внесок Володимира Кубійовича в дослідження сфери послуг в «Енциклопедії українознавства». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Географія і сучасність. 2015. Вип. 19 (33). С. 84–91].
 • Bondarchuk T. Sotsialno-ekonomichni naslidky protektsionizmu dlia hospodarstva Ukrainy (kinets KhIKh – pochatok KhKh st.). Ukrainskyi sotsium. 2013. No. 4 (47). P. 44–49.
  [Бондарчук Т. Соціально-економічні наслідки протекціонізму для господарства України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Український соціум. 2013. № 4 (47). С. 44–49.].
 • Borchuk S. Persha ukrainska moderna entsyklopediia: struktura vydannia i zmist. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. 2014. Vol. 41. P. 274–280.
  [Борчук С. Перша українська модерна енциклопедія: структура видання і зміст. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2014. Вип. 41. С. 274–280].
 • Borchuk S. Ukrainska entsyklopedychna tradytsiia KhKh st.: proekty, vykonavtsi, perspektyvy doslidzhennia: Thesis abstract / NASU Institute of History of Ukraine. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2015.
  [Борчук С. Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження: Автореф. … дис. д-ра істор. наук / Інститут історії України НАН України. Переяслав-Хмельницький, 2015].
 • Burim D., Kucheruk O., Mavrin O. Naukova ta vydavnycha diialnist Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka v Yevropi / M.S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies. Kyiv, 2007.
  [Бурім Д., Кучерук О., Маврін О. Наукова та видавнича діяльність Наукового товариства імені Шевченка в Європі / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. Київ, 2007].
 • Cheremska O. Vytoky Kharkivskoi filolohichnoi shkoly i potebnianski natsionalno-movni tradytsii. Ukrainian Language. 2016. No. 58. P. 92–111.
  [Черемська О. Витоки Харківської філологічної школи і потебнянські національно-мовні традиції. Українська мова. 2016. № 58. C. 92–111].
 • Chernysh N. Narysy z istorii ukrainskoi entsyklopedychnoi spravy. Kyiv, 2018.
  [Черниш Н. Нариси з історії української енциклопедичної справи. Київ, 2018].
 • Demydenko T. Malovidomi storinky z istorii ukrainskoi entsyklopedystyky: sproba vidrodzhennia proektu «URE» u 1944–1947 rr. Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk. 2009. Vol. 12. P. 215–224.
  [Демиденко Т. Маловідомі сторінки з історії української енциклопедистики: спроба відродження проекту «УРЕ» у 1944–1947 рр. Український історичний збірник. 2009. Вип. 12. С. 215–224].
 • Dybchuk L. Vnesok ukrainskoi diaspory Kanady y krain Latynskoi Ameryky v rozvytok ekonomiky i kultury nezalezhnoi Ukrainy (1991–2005): Thesis abstract / National Pedagogical Drahomanov University. Kyiv, 2006.
  [Дибчук Л. Внесок української діаспори Канади й країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України (1991–2005): Автореф. … дис. канд. істор. наук / Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова. Київ, 2006].
 • Entsyklopediia ukrainoznavstva: Slovnykova chastyna: in 10 vols. / Ed. V. Kubiiovych, A. Zhukovskyi; Shevchenko Scientific Society. Paris, New York, 1954–1985.
  [Енциклопедія українознавства: Словникова частина: в 10-ти т. / Гол. ред. В. Кубійович, А. Жуковський; Наукове товариство ім. Шевченка. Париж; Нью-Йорк, 1954–1985].
 • Entsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna. Dopovnennia. T. 11 / Ed. A. Zhukovskyi. Shevchenko Scientific Society. Paris, New York, 1995.
  [Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Доповнення. Т. 11 / Гол. ред. А. Жуковський. Париж; Нью-Йорк, 1995].
 • Entsyklopediia ukrainoznavstva: zahalna chastyna: in 3 vols. / Ed. V. Kubiiovych; Shevchenko Scientific Society. Munchen; New York, 1949–1952.
  [Енциклопедія українознавства: загальна частина: у 3-х т. / Гол. ред. В. Кубійович. Наукове товариство ім. Шевченка Мюнхен; Нью-Йорк, 1949–1952].
 • Hel I. Dekilka sliv do lvivskoho vydannia Entsyklopedii Ukrainoznavstva. In: Entsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna (EU–2).Lviv, 1993. T. 1. P. 5–9.
  [Гель І. Декілька слів до львівського видання Енциклопедії Українознавства. У кн.: Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ–2) / НТШ у Львові; перевид. Львів, 1993. Т. 1. C. 5–9].
 • Hlushchyk S., Dyiak O., Shevchuk S. Suchasni dilovi papery. Kyiv, 2008.
  [Глущик С., Дияк О., Шевчук С. Сучасні ділові папери. Київ, 2008].
 • Humeniuk O. Vzaiemyny radianskoi vlady i tserkvy na zakhidnoukrainskykh zemliakh u 1939-1941 rokakh. Istoryko-politychni problemy suchasnoho svitu. 2011. T. 23–24. P. 135–139.
  [Гуменюк О. Взаємини радянської влади і церкви на західно­українських землях у 1939-1941 роках. Історико-політичні проблеми сучасного світу. 2011. Т. 23–24. C. 135–139].
 • Khronika Naukovoho tovarystva im. Shevchenka za chas vid 25. 6. 1939 – 15. 3. 1949. Munchen, 1949. Part. 75.
  [Хроніка Наукового товариства ім. Шевченка за час від 25. 6. 1939 – 15. 3. 1949 р. Мюнхен, 1949. Ч. 75].
 • Kononenko P. Ukrainoznavstvo. Kyiv, 2005.
  [Кононенко П. Українознавство. Київ, 2005].
 • Konta R. Naukovi zdobutky Zenona Kuzeli yak etnoloha – chlena Naukovoho tovarystva im. Shevchenka: diasporna istoriohrafiia. Etnichna istoriia narodiv Yevropy. 2012. Vol. 37. P. 57–62.
  [Конта Р. Наукові здобутки Зенона Кузелі як етнолога – члена Наукового товариства ім. Шевченка: діаспорна історіографія. Етнічна історія народів Європи. 2012. Вип. 37. С. 57–62].
 • Krasnodemska I. Vnesok vchenykh ukrainskoi diaspory yevropeiskykh krain u rozvytok ukrainoznavstva: Thesis abstract / Natsionalnyi naukovo-doslidnyi instytut ukrainoznavstva MON Ukrainy. Kyiv, 2010.
  [Краснодемська І. Внесок вчених української діаспори європейських країн у розвиток українознавства: Автореф. … дис. канд. істор. наук / Національний науково-дослідний інститут українознавства МОН України. Київ, 2010].
 • Kubiiovych V. Meni – 85. Paris; New York, 1985.
  [Кубійович В. Мені – 85. Париж; Нью-Йорк, 1985].
 • Kubiiovych V. Suchasni problemy ukrainskoi nauky. Sohochasne y mynule: visnyk ukrainoznavstva. 1948. Vol. 1. P. 5–17.
  [Кубійович В. Сучасні проблеми української науки. Сьогочасне й минуле: вісник українознавства. 1948. Вип. 1. С. 5–17].
 • Kubiiovych V., Markus V. Dvi ukrainski entsyklopedii. New York, 1961.
  [Кубійович В., Маркусь В. Дві українські енциклопедії. Нью-Йорк, 1961].
 • Kuza A. Kultura leksykohrafichnoho vydannia: vykorystannia relihiinoi frazeolohii. Polihrafiia i vydavnycha sprava. 2007. Vol. 1 (45). P. 110–120.
  [Куза А. Культура лексикографічного видання: використання релігійної фразеології. Поліграфія і видавнича справа. 2007. Вип. 1 (45). C. 110–120].
 • Makar Yu. Ukrainska diaspora: pokhodzhennia, kharakter, suchasnyi stan. Scientific Notes of Ostroh Academy National University. Historical sciences series. 2007. Vol. 9. P. 9–19.
  [Макар Ю. Українська діаспора: походження, характер, сучасний стан. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. 2007. Вип. 9. С. 9–19].
 • Metodychni zasady stvorennia paperovykh i elektronnykh entsyklopedychnykh vydan: posibnyk / Ed. M. Zhelezniak; Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. Kyiv: Akademperiodyka, 2015.
  [Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань: посібник / Відп. ред. М. Железняк; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ: «Академперіодика», 2015].
 • Odarchenko P. Do istorii doslidzhennia ukrainskoho narodnoho odiahu.In: Ukrainskyi narodnyi odiah. Toronto, 1992.
  [Одарченко П. До історії дослідження українського народного одягу.У кн.: Український народний одяг. Торонто, 1992].
 • Opatskyi I. Nimetska viiskova administratsiia v Umani u 1918 r. (Za materialamy shchodennyka P. F. Kurinnoho). Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. 2016. Vol. 45. Vol. 1. P. 192–195.
  [Опацький І. Німецька військова адміністрація в Умані у 1918 р. (За матеріалами щоденника П. Ф. Курінного). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2016. Вип. 45. Т. 1. С. 192–195].
 • Panchuk H. Antroponimiia Opillia: Thesis abstract/ Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Ternopil, 1999.
  [Панчук Г. Антропонімія Опілля: Автореф. … дис. канд. філол. наук / Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 1999].
 • Pavliuk I. Ukrainskomovnyi literaturno-informatsiinyi prostir Polissia, Kholmshchyny, Pidliashshia (1917–1944) ta Volyni 1917–2000 rokiv. Sotsialni komunikatsii: teoriia i praktyka. 2016. No. 3. P. 13–18.
  [Павлюк І. Українськомовний літературно-інформаційний простір Полісся, Холмщини, Підляшшя (1917–1944) та Волині 1917–2000 років. Соціальні комунікації: теорія і практика. 2016. № 3. C. 13–18].
 • Perednie slovo. In: Entsyklopediia ukrainoznavstva. Munchen; New-York, 1949.
  [Переднє слово. У кн.: Енциклопедія українознавства. Мюнхен; Нью-Йорк, 1949].
 • Popovych-Kuznetsova N. V. Kubiiovych’s epistolary heritage: a documentary history of the Encyclopedia of Ukraine. Entsyklopedychnyi visnyk Ukrainy [The Encyclopedia Herald of Ukraine]. 2014. Vol. 4–5. P. 67–71. DOI: https://doi.org/10.37068/evu.4-5.5
  [Попович-Кузнецова Н. Епістолярна спадщина В. Кубійовича: документальна історія створення Енциклопедії Українознавства. Енциклопедичний вісник України. 2014. Вип. 4–5. С. 67–71].
 • Pylypchuk R., Feshchenko N. Entsyklopediia ukrainoznavstva: Pro strukturu, zmist ta istoriiu stvorennia. Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori. Kyiv: Akademperiodyka, 2015. P. 128–131.
  [Пилипчук Р., Фещенко Н. Енциклопедія українознавства: Про структуру, зміст та історію створення. Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 12. Київ: «Академперіодика», 2015. С. 128–131].
 • Romaniv O. Dovhyi, ternystyi shliakh ukrainstva do samopiznannia // Entsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna (EU–2). Lviv, 1993. Vol. 1.
  [Романів О. Довгий, тернистий шлях українства до самопізнання // Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ–2) / НТШ у Львові; перевид. Львів, 1993. Т. 1].
 • Senkus R. Encyclopedia of Ukraine in English and its heritor, www.encyclopediaofukraine.com. Entsyklopedychnyi visnyk Ukrainy [The Encyclopedia Herald of Ukraine]. 2009. Vol. 1. P. 23–26. DOI: https://doi.org/10.37068/evu.1.3
  [Сенькусь Р. Англомовна енциклопедія України та її спадкоємець, www.encyclopediaofukraine.com. Енциклопедичний вісник України. 2009. Вип. 1. С. 23–26].
 • Shablii O. Volodymyr Kubiiovych: formula zhyttia i chynu. In: Volodymyr Kubiiovych. Naukovi pratsi. Paris; Lviv: Feniks; Ukrainska akademiia drukarstva, 1996.
  [Шаблій О. Володимир Кубійович: формула життя і чину. У кн.: Володимир Кубійович. Наукові праці. Париж; Львів: «Фенікс»; Українська академія друкарства, 1996].
 • Shushkivskyi A. Administrative divisions of regions of Ukraine in The Encyclopedia of Modern Ukraine. In: Proceedings of the 3 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2014. P. 201–204. DOI: https://doi.org/10.37068/ue.2013.26
  [Шушківський А. Адміністративні одиниці України в «Енциклопедії Сучасної України». У кн.: Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Железняка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2014. С. 201–204].
 • Skliar V. Etnolohichna skladova suchasnoho ukrainoznavstva. Ukrainoznavstvo. 2015. Vol. 55. P. 44–51.
  [Скляр В. Етнологічна складова сучасного українознавства // Українознавство. 2015. Вип. 55. С. 44–51].
 • Smolii V., Boriak H. Suchasna istorychna entsyklopedystyka: zdobutky i perspektyvy rozvytku. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 2015. No. 3. P. 44–60.
  [Смолій В., Боряк Г. Сучасна історична енциклопедистика: здобутки і перспективи розвитку. Вісник Національної академії наук України. 2015. № 3. C. 44–60].
 • Steblii F. Yaroslav Isaievych as a researcher in the history of book publishing in Ukraine. In: Proceedings of the 3 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2014. P. 262–267. DOI: https://doi.org/10.37068/ue.2013.33
  [Стеблій Ф. Ярослав Ісаєвич – дослідник історії українського книговидання. У кн.: Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Железняка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2014. С. 262–267].
 • Stuparyk B., Motsiuk V. Ideia natsionalnoi shkoly ta natsionalnoho vykhovannia v pedahohichnii dumtsi Halychyny (1772–1939 rr.) / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Kolomyia, 1995.
  [Ступарик Б., Моцюк В. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772–1939 рр.) / Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. Коломия, 1995].
 • Tymoshyk M. Istoriia vydavnychoi spravy / 2-d ed. Kyiv: Nasha nauka i kultura, 2007.
  [Тимошик М. Історія видавничої справи / 2-ге вид. Київ: «Наша наука і культура», 2007].
 • Ukraynskii narod v eho proshlom i nastoiashchem: in 2 vols. / Ed. F. K. Volkov. S.-Peterburg, 1914–1916.
  [Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ: Въ 2 т. / Под. ред. Ф. К. Волкова и др. С.-Петербургъ, 1914–1916].
 • Vertii O. Dialektyka formuvannia natsionalnykh osnovopolozhnykh pidstav suchasnoho narodoznavstva ta literaturoznavstva. Prykarpatskyi visnyk NTSh. Slovo. 2016. No. 2 (34). P. 277–293.
  [Вертій О. Діалектика формування національних основоположних підстав сучасного народознавства та літературознавства. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2016. № 2 (34). C. 277–293].
 • Yefimenko H., Kulchytskyi S. Kordony derzhavni Ukrainy. Encyclopedia of Modern Ukraine. Vol. 14 / Eds.: I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak, et al; NASU Institute of Encyclopedic Research. Kyiv, 2014. P. 457–463.
  [Єфіменко Г., Кульчицький С. Кордони державні України. Енциклопедія Сучасної України. Т. 14 / Редкол.: І. Дзюба, М. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 457–463].
 • Zhelezniak M. Words on my Mentor. Entsyklopedychnyi visnyk Ukrainy [The Encyclopedia Herald of Ukraine]. 2014. Vol. 4–5. P. 5–12. DOI: https://doi.org/10.37068/evu.4-5.1
  [Железняк М. Слово про Вчителя. Енциклопедичний вісник України. 2014. Вип. 4–5. С. 5–12].
 • Zhukovskyi A. Encyclopedia of Ukraine. Entsyklopedychnyi visnyk Ukrainy [The Encyclopedia Herald of Ukraine]. 2009. Vol. 1. P. 14–22. DOI: https://doi.org/10.37068/evu.1.2
  [Жуковський А. «Енциклопедія українознавства». Енциклопедичний вісник України. 2009. Вип. 1. C. 14–22].
 • Zhukovskyi A. Pratsia Volodymyra Kubiiovycha nad vydanniam «Entsyklopedii ukrainoznavstva». In: Budivnychi NTSh y IUD: Volodymyr Kubiiovych (1900–1985), Atanas Figol (1908–1993). Kyiv: Oberehy, 1998.
  [Жуковський А. Праця Володимира Кубійовича над виданням «Енциклопедії українознавства». У кн.: Будівничі НТШ й ІУД: Володимир Кубійович (1900–1985), Атанас Фіґоль (1908–1993). Київ: «Обереги», 1998].