Українські енциклопедично-словникові видання як засіб поширення медичних знань

Dublin Core

Назва • Title

Українські енциклопедично-словникові видання як засіб поширення медичних знань
Ukrainian Encyclopedias and Dictionaries as a Means of Disseminating Medical Knowledge

Автор • Author

Железняк М.
Іщенко О.

Резюме • Abstract

У статті порушено актуальні питання медичної лексикографії та енциклопедистики. Зокрема, автори, опираючись на огляд опублікованих в різні роки, починаючи з кінця ХІХ ст., українських (українськомовних) спеціалізованих медичних словників та енци-клопедій, доходять висновку, що фактично жодна така довідкова праця не відповідає очікуванням сучасного читача, не забезпечує його належними сучасними знаннями. Інакше кажучи, надрукована медична довідкова література не може з тих чи інших причин (швидка деактуалізація матеріалу, недоступність джерел, часто-густо неузго-дженість термінології, її неповнота) активно виконувати свою довідкову функцію в нинішньому суспільстві. Прикметно, що в Україні, де функціонує низка академічних медичних інститутів, профільних закладів вищої освіти, за понад століття вийшло друком багато різних медичних словників, серед них є й енциклопедичні, проте так і не було укладено академічної повної (багатотомної) енциклопедії з медицини. Авто-ри обґрунтовують потребу в створенні великого медичного словниково-енциклопедичного ресурсу сучасного типу, що слугував би корпусом медичних термі-нів українською мовою та містив би цікаві й актуальні знання з медицини, серед яких – опис хвороб, засобів і методів лікування, відомості з історії медичної науки, її галу-зевого розгалуження; подавав би інформацію про визначних представників медичної галузі, провідні медичні центри країни, заклади медичної освіти тощо, загальний внесок української медицини у світову. Такий ресурс став би в пригоді для фахівців та широкого загалу, мав би активне використання в професійній діяльності медичних працівників, навчанні студентів і загалом сприяв би поширенню якісних медичних знань в українському суспільстві.
The article deals with topical issues of medical lexicography and encyclopedias. In particu-lar, based on a review of Ukrainian (Ukrainian-language) specialized medical dictionaries and encyclopedias published in different years, starting from the end of the 19th century, the authors conclude that currently, no such reference work meets the expectations of mod-ern readers and does not provide them with proper contemporary knowledge. In other words, for some reason, paper medical reference literature may not (rapid obsoleting of information, inaccessibility of sources, often inconsistency of terminology, its incomplete-ness) actively fulfill its reference function in contemporary society. Noteworthy that in Ukraine, where several academic medical institutes and specialized institutions of higher education operate, many medical dictionaries have been published for more than a centu-ry, including encyclopedic dictionaries, but no academic complete (multi-volume) encyclo-pedia on medicine has ever been compiled. The authors justify the need to build an exten-sive contemporary medical lexicographic and encyclopedic resource, which would serve as a corpus of medical terms in Ukrainian and contain interesting and relevant knowledge in medicine, including descriptions of diseases, means and methods of treatment, as well as information on the history of medical science, its branches; provide information on promi-nent representatives of the medical field, leading medical centers of the country, medical education institutions, etc., the general contribution of Ukrainian medicine to the global medicine. Such a resource would be helpful both for specialists and the public, would be actively used in the professional activities of medical professionals and the education of students, and would generally contribute to the dissemination of quality medical knowledge in Ukrainian society.

Журнал • Journal

Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки
Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences

Том • Volume

73

Випуск • Issue

1

Опубліковано • Published

2024

Сторінки • Pages

1-10

DOI

10.25040/ntsh2024.01.22