Українські енциклопедії та словники в контексті поширення геологічних знань

Dublin Core

Назва • Title

Українські енциклопедії та словники в контексті поширення геологічних знань
Ukrainian encyclopedias and dictionaries in view of spreading geological knowledge

Автор • Author

Железняк М.
Іщенко О.
Бортник C.

Резюме • Abstract

Здійснено огляд енциклопедичних та словникових видань, присвячених геологічним наукам. Акцентовано на відсутності комплексної української геологічної енциклопедії та наведено аргументи необхідності її створення. Обґрунтовано важливість словників, що репрезентують галузеву термінологію, зокрема геологічну: "Словник геологічної термінології" (1923), "Російсько-український геологічний словник" (1959), "Російсько-український словник геологічних термінів" (1993), "Російсько-український геологічний словник" (2011), "Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи" (2011), "Російсько-український геологічний словник" (2016), "Геологічний словник: відкритий навчально-науковий вебресурс" (2017), "Російсько-український геологічний словник" (2018), "Словник геологічних термінів: українсько-російсько-англійський" (2020); решта – мінералогічні, гірничі, петрографічні, геодезичні тощо. Наголошено, що наявні енциклопедичні й лексикографічні видання, попри їх доволі велику кількість (сукупно виявлено понад 40 джерел), не забезпечують українського споживача знаннями зі всіх наук геологічного циклу, адже в окремих галузях створено низку словників та енциклопедичних видань, в інших – жодних. Привернуто увагу до проблеми поширення у сфері навчання галузевих енциклопедично-словникових видань у часи великої популярності довідкового інтернет-ресурсу "Wikipedia". Автори роблять висновок про необхідність створення сучасної геологічної енциклопедії як єдиного джерела достовірних довідкових знань з геології українською мовою.
An encyclopedic and dictionary literature devoted to geological sciences was overviewed. The authors emphasize the lack of a basic Ukrainian geological encyclopedia and provide arguments for the necessity of its appearance. They substantiate the importance of dictionaries representing specific subject lexicon, in particular geological terminology: "Dictionary of Geological Terminology" (1923), "Russian-Ukrainian Geological Dictionary" (1959), "Russian-Ukrainian Dictionary of Geological Terms" (1993), "Russian-Ukrainian Geological dictionary" (2011), "Ukrainian-French-English Dictionary of Geology, Geophysics, Well Drilling, and Oil & Gas industry" (2011), "Russian-Ukrainian Geological Dictionary" (2016), "Geological Dictionary: Open Educational and Scientific Web Resource" (2017), "Russian-Ukrainian Geological Dictionary" (2018), "Ukrainian-Russian-English Dictionary of Geological Terms" (2020); others are mineralogical, geodetic, mining, petrographic dictionaries. The results show that Ukrainian encyclopedic and lexicographic literature does not provide knowledge of all geological sciences despite a fairly large number of encyclopedias and dictionaries (in total, over 40 sources were found), because in some geological fields there are such sources, in others there are none. The authors also reflect on the issue of the distribution of subject encyclopedias and dictionaries in education today, when Wikipedia is considered the most popular online reference work in the world. The authors conclude that it is necessary to build a modern geological encyclopedia as a unified Ukrainian language source of reliable reference knowledge on geology.

Журнал • Journal

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology

Том • Volume

4

Номер • No.

103

Опубліковано • Published

2023

Сторінки • Pages

19-25

DOI

10.17721/1728-2713.103.03

PDF URL

https://repository.encyclopedia.kyiv.ua/files/original/d3867d9ba1680cd6cf78dba357323ddc.pdf

Джерело

https://geology.bulletin.knu.ua/article/view/2075

Посилання • References

Білецький, В.С., Гайко, Г.І. (2018). Галузева енциклопедія як важливий етап розвитку наукової дисципліни та її терміносистеми (на прикладі циклу праць із гірництва й геології "Гірнича енциклопедія"). Енциклопедичний вісник України, 10, 31-38. https://doi.org/10.37068/evu.10.3

Братусь, М. (2017). Енциклопедія силікатних мінералів і процесів мінералоутворення в Українських Карпатах. Мінералогічний збірник, 67 (1), 101-107.

Вижва, С.А. (2016). Передмова. Г.Ф. Виноградов, Ю.Є. Добрянський, С.А. Мороз, В.С. Шабатин, В.І. Шевченко, І.М. Остафійчук, М.Н. Жуков, А.Ю. Серга, Г.П. Стрельчук, Російсько-український геологічний словник. Київ: ВПЦ "Київський університет".

Від словникової комісії Академії наук Української РСР. (1959). П.С. Кучеров (Ред.), Російсько-український гірничий словник. Київ: Видавництво АН УРСР.

Гладкий, М. (1930). Інститут української наукової мови ВУАН. Вісник Інституту української наукової мови, 2, 6-10

Дзюба, І.М. (Ред.). (2021). Українська електронна енциклопедистика в соціогуманітарному вимірі. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. https://doi.org/10.37068/b/9789660296770

Дорошенко, С. (2008). З історії лексикографічного опису українських термінів нафтогазової промисловості. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології, 620, 167-170.

Железняк, М.Г., Іщенко, О.С. (2021). Онлайн-енциклопедії США як сучасні освітні ресурси. Інформаційні технології і засоби навчання, 84, 4, 339-353. https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.4410

Загороднюк, П.О., Лівенцева, Г.А. (2018). Україна геологічна. Нафтогазова галузь України, 2, 3-4.

Калинович, Ф. (1930). Природничий відділ ІУМН. Короткий огляд роботи за час його існування 1918-1929 рр. Вісник Інституту української наукової мови, 2, 1-28.

Корнієнко, М.Є. (2021). Українські словники з фізичної термінології другої половини XIX – першої третини XX століття. Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: матеріали конференції (с. 604-606). Харків: "НТУ ХПІ".

Костроміна, С.В., Кирко, С.Ю. (2011). Україномовні довідкові видання України на допомогу навчальному процесу. Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка: матеріали конференції (с. 211-216). Харків: ІРІС.

Кочан, І. (2011). Українське термінознавство 1940–1950-х років. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології, 709, 74-78.

Лубенець, Л.С., Мороз, О.І. (2006). Про науковий, навчальний та історичний розвиток найстарішої в Україні кафедри геодезії. Геодезія, картографія і аерофотознімання, 67, 3-7.

Матковський, О.І., Наумко, І.М., Білоніжка, П.М., Скакун, Л.З. (2014). Сучасний стан мінералогічних досліджень геологічних утворень Українських Карпат. Записки Українського мінералогічного товариства, 11, 7-15.

Михайлов, В.А., Пастушенко, Т.В., Мірончук, Т.А. (Ред.). (2020). Словник геологічних термінів: українсько-російсько-англійський. Київ: ВПЦ "Київський університет".

Миколаєнко, Я. (1930). Плитницька термінологія с. Сваром’я на Київському Поліссі. Вісник Інституту української наукової мови, 2, 39-44.

Наумко, І.М. (2021). Ґрунтовне видання з історії мінералогії в Україні. Геологічний журнал, 374, 81-85. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2021.1.225295

Осіння, Н.В. (2018). Постаті вчених-геологів і гірників України XIX – початку XX століття: історіографія питання. Українська біографістика, 16, 207-224.

Пилипчук, Д. (2020). Україна – країна щонайменше сімох тисяч словників національної мови (передмова упорядника). Д. Пилипчук (Ред.), Словники української мови: 1596-2018: бібліографічний покажчик (с. 3-38). Київ: Просвіта.

Руденко, Л.Г., Стеценко, Є.І. (2013). Унікальний колективний здобуток українських географів. Український географічний журнал, 4, 9-11.

Тутковський, П.А. Матеріяли до української термінології мінералогичної та геологічної. П.А. Тутковський (Ред.), Словник геологічної термінології: Проєкт (відтворення видання 1923 року). Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.

Фик, І.М. (2014). "Гірнича енциклопедія" – вагомий внесок у гірничу науку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Геологія. Географія. Екологія, 40, 149-149.

Харчук, Л.В. (2019). Відображення української електроенергетичної термінології у вітчизняній лексикографії кінця ХХ – початку ХХІ століття. Термінологічний вісник, 5, 352-359.

Черниш, Д.С., Кульчицька, Г.О., Луньова, І.М. (2021). Сучасна база даних мінералів України. Збірник матеріалів 11-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння" (с. 20-22). Київ: Державний гемологічний центр України.

Шевельов, Ю. (1999). Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941): Стан і статус. Чернівці: Рута.

Шевченко, В.О., Полякова, Н.О. (2012). Семіотичні та картографічні особливості Географічної енциклопедії України (ГЕУ). Часопис картографії, 4, 16-22.